Zaproszenie na spotkanie

 

Burmistrz Barlinka zaprasza wszystkich zainteresowanych

do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym

REWITALIZACJI GMINY BARLINEK.

 

Spotkanie odbędzie się dnia 24.05.2017 o godzinie 16:30

 w Barlineckim Ośrodku Kultury (Sala Konferencyjna na I piętrze).

 

 

Spotkanie będzie składać się z trzech części.

W pierwszej części przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu Rewitalizacji.

W drugiej części odbędzie się dyskusja nt. problemów występujących na terenie gminy oraz przyczyn ich występowania.

W trzeciej części rozdysponowana zostanie ankieta, której wypełnienie pozwoli na zidentyfikowanie problemów gminy i oczekiwań społecznych dotyczących działań rewitalizacyjnych.

 

Burmistrz Barlinka
Dariusz Zieliński

 

 

 

Na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023

Gmina Barlinek pozyskała dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

 

Niniejsze spotkanie konsultacyjne jest pierwszym z planowanych działań, w ramach procesu przygotowania Programu Rewitalizacji, włączających mieszkańców gminy Barlinek.

Spotkanie ma na celu uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących występowania w gminie Barlinek problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Informacje te pomogą w przeprowadzeniu diagnozy terenu gminy i wyznaczeniu obszarów, na których występuje kumulacja negatywnych zjawisk (tzw. obszaru rewitalizacji). Będzie to miało wpływ na zaprogramowanie działań (rewitalizacyjnych) zmierzających do rozwiązywania problemów mieszkańców oraz pobudzających aktywność lokalną. Od rzetelności i dokładności analiz będzie zależała kompleksowość działań zaplanowanych w Programie Rewitalizacji i ich dopasowanie do potrzeb społeczności obszaru rewitalizacji.  

Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru gminy Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej.

 

logo sponsor