Posiłek w szkole i w  domu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku informuje, że rozpoczyna przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w placówkach oświatowych na rok szkolny 2021/2022 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Ww. pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792,00 zł netto. Prawo do świadczeń pomocy społecznej, na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. (uchylony);

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy należy złożyć pisemny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej 29.

W związku z tym, że wydawanie posiłków w placówkach oświatowych rozpoczyna się w różnych okresach, prosimy rodziców o składanie wniosków w terminie umożliwiającym przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i wydanie decyzji administracyjnej z początkiem września br.      

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku oraz telefonicznie pod numerem tel. 95 74 60 014.