OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI,
że w dniu 28 października 2021 r. o godzinie 1100  

w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka Kultury
w Barlinku przy ul. Podwale 9 odbędzie się

 

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie wniosków radnych w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych
    w Gminie Barlinek na lata 2019 - 2023 za rok 2020.
  4. Informacja o działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury.
  5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
  6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2021 rok.
  7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  8. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
    w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
  9. projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
    w ramach pomocy de miniminis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek.
  10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - Sołectwa Osina.
  11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego – Sołectwo Dziedzice.
  12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
  14. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie sprawozdawczym oraz zgłoszonych poprawkach lub uzupełnieniach do protokołu z poprzedniej sesji.
  15. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
  16. Sprawy różne.
  17. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

 

 

                  PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU

                                                                                                                                         Mariusz Maciejewski